Czy wiesz że zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach (Dz.  U.  z  2015  r. poz. 687, 1688):
Art. 53. 1. Sprzedawca  detaliczny  baterii  samochodowych  kwasowo-ołowiowych  lub  akumulatorów  samochodowych  kwasowo-ołowiowych  jest obowiązany  do  przyjęcia  zużytych  baterii  samochodowych  kwasowo-ołowiowych oraz  zużytych  akumulatorów  samochodowych  kwasowo-ołowiowych  od użytkownika końcowego.
1a. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy sprzedawcy detalicznego baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych oraz akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych  udostępnianych  jako  przynależność  albo  część  składowa innych urządzeń.
2. Sprzedawca  detaliczny,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  jest  obowiązany  do umieszczenia w punkcie sprzedaży, w widocznym miejscu, informacji o:
1)  warunkach i trybie zwrotu zużytych baterii i zużytych akumulatorów, o których mowa  w  ust.  1,  oraz  możliwości  zwrotu  pobranej  opłaty  depozytowej  w punkcie sprzedaży;
2)  punktach zbierania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, o których mowa w  ust.  1,  zorganizowanych  przez  wprowadzającego  baterie  lub  akumulatory, którego baterie lub akumulatory sprzedaje.
Art. 54. 1. Sprzedawca  detaliczny  baterii  samochodowych  kwasowo-ołowiowych  lub  akumulatorów  samochodowych  kwasowo-ołowiowych  jest obowiązany  do  pobrania  od  kupującego  niebędącego  przedsiębiorcą  opłaty depozytowej oraz do potwierdzenia jej pobrania, jeżeli przy sprzedaży tych baterii lub  akumulatorów  kupujący  nie  przekazał  mu  zużytych  baterii  lub  zużytych akumulatorów, o których mowa w art. 53 ust. 1.
1a. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy sprzedawcy detalicznego baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych oraz akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych  udostępnianych  jako  przynależność  albo  część  składowa innych urządzeń.
2. Sprzedawca  detaliczny,  o którym  mowa  w ust. 1,  jest  obowiązany, w terminie 30 dni od dnia pobrania opłaty depozytowej, do przyjęcia zużytych baterii samochodowych  kwasowo-ołowiowych  lub  zużytych  akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych oraz do zwrotu pobranej opłaty depozytowej i potwierdzenia jej zwrotu.
3. Jeżeli  zwrot  pobranej  opłaty  depozytowej  przez  sprzedawcę  detalicznego, o którym mowa w ust. 1, jest niemożliwy z powodu jego likwidacji, upadłości albo przerwy  w wykonywanej  działalności  gospodarczej,  wprowadzający  baterie samochodowe  kwasowo-ołowiowe  lub  akumulatory  samochodowe  kwasowo-ołowiowe jest obowiązany, w terminie 45 dni od dnia ich sprzedaży, do przyjęcia od kupującego, o którym mowa w ust. 1, zużytych baterii  lub  zużytych  akumulatorów wprowadzonych przez niego do obrotu oraz do zwrotu pobranej opłaty depozytowej i potwierdzenia jej zwrotu w zorganizowanych przez niego punktach zbierania tych zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.
4. Potwierdzenie pobrania i zwrotu opłaty depozytowej, o której mowa w ust. 1?3,  następuje  na  dokumencie  potwierdzającym  pobranie  opłaty  depozytowej  oraz dokumencie potwierdzającym zwrot opłaty depozytowej. 5. Sprzedawca  detaliczny  jest  obowiązany  do  przechowywania  dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot
opłaty depozytowej przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego one dotyczą.
Art. 55. 1. Stawka  opłaty  depozytowej  wynosi  30 zł  za  sztukę  baterii samochodowej  kwasowo-ołowiowej  i akumulatora  samochodowego  kwasowo-ołowiowego.


Niniejszy materiał jest częścią publicznej kampanii edukacyjnej prowadzonej przez firmę Autokompleks Łukasz Filipek, Dębina, ul. Warszawska 156, 05-152 Czosnów (zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach).


Czy wiesz co oznaczają piktogramy znajdujące się na akumulatorach?

 

 

 
   
DDS 24 Multimedia Copyright © 2021 AUTOKOMPLEKS. All rights reserved. Mapa strony » Liczba wejść: 852089, dziś: 10
;